Предприемачество и иновации

Проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на
Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“ с акроним PEIRA

Договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г., съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните бюджети на Република България и Република Гърция, участващи в Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020.