You are here:

ПРОЕКТЪТ

Основната цел на проект с акроним PEIRA е насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, чрез мотивиране, обучение и предоставяне на необходимите инструменти за консултации на стартиращи и съществуващи местни предприемачи. За нейното постигане следва да бъдат изпълнени следните специфични цели:

Специфична цел 1: Повишаване на капацитета на населението и мотивацията за стартиране на бизнес и развитие на микропредприемачеството, чрез провеждане на информационна и популяризационна кампания, и семинари за привличане на участници в проектните дейности.

Специфична цел 2: Насърчаване на предприемачеството и иновациите, повишаване на предприемаческия капацитет на малки и средни предприятия, преодоляване на затруднения при получаване на финансиране, осигуряване на достъп до ноу-хау, информация и контакти за подкрепа на бизнеса, преодоляване липсата на услуги за разработване на конкурентни продукти-услуги, достъп/ноу-хау по отношение на технологии за спестяване на разходи, насърчаване развитието на човешките ресурси, чрез осигуряване на подходящи практически инструменти, обучение и консултации, базирани на опита проектните партньори в съществуващите звена за подкрепа на бизнеса;

Специфична цел 3: Развитие на трансгранични вериги за доставки и по-силни търговски връзки между гръцки и български предприятия, повишаване на търговския потенциал на предприятията чрез създаване на трансгранична бизнес мрежа, отговаряща на потребностите на пазара.

Изпълнението на проекта се осъществява в селските райони на областите Кавала, Драма и Благоевград.

За постигане на целите на проекта се изпълняват няколко основни дейности, сред които:

 • Дейности за информация и комуникация, информиране на населението и въвличане на заинтересованите страни за участие в проектните дейности;
 • Създаване на Звена за подпомагане на бизнеса в селските райони;
 • Разработване на инструментариум за работа на Звената за подпомагане на бизнеса;
 • Предоставяне на услуги от Звената за подпомагане на бизнеса;
 • Устойчивост и действия в мрежа.

 

Целеви групи по проекта

 • Местни структури за подпомагане на бизнеса;
 • Потенциални предприемачи, които ще започнат или възнамеряват да стартират нов бизнес, включващ предимно младежи и жени;
 • Съществуващи МСП във всички икономически сектори;
 • Служители и мениджъри, работещи в МСП;
 • Младежи, завършили университетите;
 • Местното население, чрез растежа на малко/микро предприемачество и генериране на заетост;
 • Консултанти и други специалисти, които ще предоставят услуги по време или след изпълнението на проекта.